Polityka prywatności

Działając stosownie do przepisów RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)], Intero Joanna Polonius [zwana dalej także: „Firmą”], jako Administrator Pańskich Danych Osobowych, niniejszym informuje Państwa o:

Tożsamość Firmy jako Administratora dotyczących Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie – Intero Nieruchomości Katarzyna Żurek , firma zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Prezydenta Miasta Tychy, Adres siedziby firmy: 43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 65/1

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

* Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Źródło Państwa danych osobowych.

Firma dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwo. Państwa dane są przekazywane do Firmy, w drodze przekazania ich za pośrednictwem maila biuro@intero.nieruchomosci.pl, bądź w drodze przekazania ich przez Państwa bezpośrednio w siedzibie Firmy.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • w przypadku przekazywania Firmie danych wrażliwych, podstawą prawną przetwarzania danych przez Firmę jest Państwa wyraźna zgoda na takie przetwarzanie,
 • w przypadku przekazania Firmie danych niewrażliwych, podstawą przetwarzania przez Firmę Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi związanej z pośredniczenie w zakupie lub sprzedaży nieruchomości. Podstawą prawną przetwarzania przez Firmę Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu pośredniczenia w zakupie lub sprzedaży nieruchomości wynikających z zawartej z Firmą umowy o świadczenie usług, jest prawnie Uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z organizacją i przeprowadzeniem procesu pośrednictw zakupu, najmu lub sprzedaży nieruchomości.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których Firma prowadzi swoje rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym (np. urząd skarbowy), w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (np. w zw. z koniecznością należytego rozliczenia wynagrodzenia płaconego przez Państwa na podstawie przedmiotowej umowy, zrealizowania na Państwa rzecz polecenia przelewu). Państwa dane osobowe mogą być przekazane współpracującym z nami firmom i kancelariom prawnym. Przekazanie Państwa danych następować również będzie wobec naszych klientów zainteresowanych Państwa ofertą zakupu lub sprzedaży nieruchomości. Państwa dane mogą zostać przekazane kancelariom prawnym obsługującym Firmę. Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona). Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Firmy, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Firmę, bądź firmom telekomunikacyjnym, w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Firma nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, także po wykonaniu umowy (bądź jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu), do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Informacja o Państwa prawach.

 • W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m. in. poprzez kontakt z Firmą (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Firmy, na ww. dane kontaktowe. Podanie przez Państwa Firmie danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest jednakże wymagane przez Firmę z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Firmą umowy o świadczenie usługi związanej z dochodzeniem przez Firmę Państwa roszczeń odszkodowawczych, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa naszej Firmie ww. danych osobowych, Firma nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy o świadczenie usług, jak i zrealizować ją na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. W celu umożliwienia Firmie zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Firma wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, informację o nieruchomości będącej przedmiotem umowy, .

Profilowanie danych.

Firma nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. INTERO NIERUCHOMOŚCI

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem